početna > Dokumenti > Humanitarno razminiranje

Humanitarno razminiranje

 

Inspekcijski i upravni nadzor 

Poslove upravnog i inspekcijskog nadzora, temeljem Zakona o humanitarnom razminiranju, obavljaju inspektori Ministarstva unutarnjih poslova, ustrojeni u Upravi za upravne i inspekcijske poslove, Sektoru za inspekcijske poslove, Inspekciji za humanitarno razminiranje.

Odobrenje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

Sukladno članku 8. Zakona o humanitarnom razminiranju poslove pretraživanja i razminiranja smije obavljati domaća ili strana pravna osoba koja ima odobrenje MUP-a i registrirana je za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja ili fizička osoba koja ima odobrenje MUP-a i registriran obrt za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 9. Zakona o humanitarnom razminiranju). Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • ugovori o radu za najmanje pet zaposlenih pirotehničara (original ili ovjerena fotokopija ugovora o radu s prijavama mirovinskom i zdravstvenom osiguranju)
 • dokaz o posjedovanju odgovarajućeg prostora za smještaj eksplozivnih tvari koji je uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj eksplozivnih tvari
 • podatci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili kod obrtnika
 • opći akt kojim su određena radna mjesta djelatnika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja, stručna sprema i opis poslova za svako radno mjesto
 • upravna pristojba od 20 kuna + 50 kuna (ukupno 70 kuna), prema tarifnom br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,163/03,17/04, 110/04,141/04,150/05, 153/05, 129/06, 117/07,  25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i 126/11).

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeću dokumentaciju:

 • da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno osuđivan za kazneno  djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv imovine, kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i kazneno djelo protiv javnog reda
 • da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno obrtnik nije pravomoćno osuđivan za prekršaj s obilježjem nasilja
 • da poslodavac nije pravomoćno kažnjavan za prekršaj koji se odnosi na isplatu plaće
 • dokaz o upisu pravne osobe u sudski registar ili nevladine udruge u registar udruga odnosno obrtnicu. 

Ovlasti za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

Sukladno članku 32. Zakona o humanitarnom razminiranju poslove humanitarnog razminiranja u ovlaštenoj pravnoj osobi i kod obrtnika mogu obavljati osobe koje imaju ovlast i iskaznicu humanitarnog razminiranja za obavljanje tih poslova.

Zahtjev za izdavanje ovlasti za voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (članak 34. Zakona o humanitarnom razminiranju).

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz da:

 • ima najmanje srednju stručnu spremu (pirotehničar, voditelj radilišta), odnosno ima završenu osnovnu školu i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima tehničkog izvida, pretraživanja i/ili razminiranja, pod uvjetom da u roku od četiri godine od dana izdavanja ovlasti stekne srednju stručnu spremu (pirotehničar), ili ima osnovnu školu (pomoćni djelatnik) /original ili ovjerena kopija Svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju odnosno osnovnoškolskom obrazovanju/
 • je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ustanove koju za to ovlasti ministar nadležan za  zdravstvo u Republici Hrvatskoj/uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika/ 
 • za voditelja radilišta da ima i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima pirotehničara/potvrda ili uvjerenje od poslodavca kod kojeg je obavljao poslove pirotehničara/
 • je plaćena upravna pristojba od 20 kuna + 50 kuna ( ukupno 70 kuna), prema tarifnom br. 1. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama. 

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da podnositelj ima navršenih 18 godina života 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 33. stavka 5. Zakona (uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja radilišta, pirotehničara, odnosno pomoćnog djelatnika od Policijske akademije)
 • da podnositelj zahtjeva nije osuđivan za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv imovine, kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, ako se ta kaznena djela progone po službenoj dužnosti ili ako se protiv njega ne vodi kazneni postupak za navedena kaznena djela.

Člankom 58. Zakona o humanitarnom razminiranju propisano je da zahtjev za izdavanje ovlasti pirotehničkim nadzornicima i pirotehničkim nadglednicima HCR podnosi Ministarstvu.

Iskaznica humanitarnog razminiranja

Sukladno članku 32. Zakona o humanitarnom razminiranju voditelji radilišta, pirotehničari i pomoćni djelatnici dužni su za vrijeme obavljanja poslova na radilištu kod sebe imati iskaznicu humanitarnog razminiranja. Isto je propisano i člankom 57. za pirotehničke nadzornike i pirotehničke nadglednike. 

Člankom 3. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (NN 111/07 i 55/09) propisano je da uz zahtjev za izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja podnositelj mora priložiti sljedeće dokaze:

 • potvrdu Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštene pravne osobe ili obrtnika, ne stariju od 15 dana, s nazivom radnog  mjesta na koji je raspoređen, za koje se traži iskaznica humanitarnog razminiranja
 • fotografiju veličine 30 mm × 35 mm
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u visini 20 kuna sukladno Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja iskaznice u visini od 110 kuna, uplaćenih na račun državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, poziv na broj HR 7005-713-23027 sukladno Rješenju o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja (NN 30/08). 

Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izdane ovlasti (pirotehničkog nadzornika, pirotehničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara, pomoćnog djelatnika) za koju podnositelj traži iskaznicu.

Postupak u slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice humanitarnog razminiranja  

Voditelj radilišta, pirotehnički nadzornik, pirotehnički nadglednik, pirotehničar, odnosno pomoćni djelatnik u slučaju nestanka, gubitka ili krađe iskaznice dužan je pisanom izjavom, bez odgode, o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski centar za razminiranje. Nakon zaprimljene izjave Ministarstvo izdaje rješenje o prestanku važenja iskaznice na osnovu kojeg će stranka istu oglasiti nevažećom u „Narodnim novinama“.

Ponovno izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja

Uz zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja podnositelj mora priložiti sljedeće dokaze:

 • izjavu o oštećenju, nestanku, gubitku ili krađi iskaznice
 • dokaz da je plaćena upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70 kuna (20 kuna za podnošenje zahtjeva, prema tarifnom br. 1., upravna pristojba od 50 kuna za izdavanje rješenja o prestanku važenja stare iskazniceprema tarifnom br. 2.  Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama;
 • da je oštećenu, izgubljenu ili ukradenu iskaznicu dao oglasiti nevažećom u “Narodnim novinama”
 • potvrdu Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštene pravne osobe ili obrtnika, ne stariju od 15 dana, s nazivom radnog mjesta na koje je raspoređen, za koje se traži iskaznica humanitarnog razminiranja
 • fotografiju veličine 30 mm × 35 mm
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja iskaznice u visini od 110 kuna, uplaćenih na račun državnog proračuna broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, poziv na broj HR 7005-713-23027 sukladno Rješenju o visini troškova izdavanja iskaznice humanitarnog razminiranja (NN 30/08).

Izdavanje potvrde na temelju koje se mogu obavljati poslovi humanitarnog razminiranja

Uz zahtjev za izdavanje iskaznice humanitarnog razminiranja, stranka može, sukladno članku 3.  stavku 3. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika, zatražiti i potvrdu na temelju koje se mogu obavljati poslovi humanitarnog razminiranja uz plaćanje upravne pristojbe od 20 kuna, a prema tarifnom br. 4.  Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama. 

Svi zahtjevi se podnose na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
10 000 ZAGREB, Ilica 335.